# 商品预售 [商品预售设置](Shang%20Pin%20Yu%20Shou%20She%20Zhi.html) [商品预售计算规则](Shang%20Pin%20Yu%20Shou%20Ji%20Suan%20Gui%20Ze.html)